Импресум

Главен уредник 

Марија Ѓоргиева

Контакт

[email protected]

Редакција контакт

+389 77 954 585

Издавач

УАЗ Патриот Дооел Радовиш, ул. Илија Алексов бр 141 Радовиш

 


Содржините објавени на порталот на www.RadovisNews.mk се состојат од сопствени содржини, содржини од партнери/извори/автори кои се користат со нивна дозвола и прес/промотивни материјали наменети за слободна употреба во медиумите.

Содржините на порталот и услугите се заштитени со авторски права. Менувањето, позајмувањето, продажбата или дистрибуцијата на таквите содржини се можни само со претходна писмена дозвола од RadovisNews или сопствениците на содржините кои RadovisNews ги објавува со дозвола од партнерите и други издавачи.


АВТОРСКО ПРАВОУСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ