ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање Општина Радовиш објави Соопштение и Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови на територијата на Општина Радовиш.

 

  • Во период од 30 дена, сите заинтересирани физички и правни лица треба да достават иницијативи за изработка на Урбанистички планови од   член7, став(1), точка2, алинеи 2, 3 и 4 од Законот за Просторно и Урбанистичко планирање, во електронска  форма преку информацискиот систем е- урбанизам  или во писмена форма.
  • Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов Урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки Урбанистички план или Урбанистичко-планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата.
  • Јавниот повик ќе трае 30 дена, сметано од објавата во јавно  гласило, односно од 10.05.2018г.- 11.06.2018г.

 

  Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови

About the author /


Related Articles

Временска прогноза