СОВЕТОТ ЈА ОДРЖА СВОЈАТА 26. РАБОТНА СЕДНИЦА

Во средата на  27.03.2019 год. беше одржана XXVI седница на Советот на општина Радовиш.


Предложениот дневен ред беше дополнет со три точки:
1. Предлог Одлука за покренување на иницијатива за намалување на цената на водата,
изнесување на смет и третман на отпадни води во општина Радовиш.
2. Предлог Одлука за формирање на комисија за јавно осветлување и ослободување од плаќање
комунална такса за јавно осветлување во општина Радовиш
3. Предлог Одлука за одобрување на финансиски средства на ОО „Црвен Крст“- Радовиш.

Од утврдениот дневен ред изгласани беа следните точки:
1. Завршна сметка на ООУ Кирил и Методиј Ораовица за 2018 год. бр.12-83/10 од 21.02.2019
год.
2. Завршна сметка на ООУ Коста Рацин Подареш за 2018 год. бр.14-183/9 од 22.02.2019 год.
3. Завршна сметка на ОУ ЦК Ацо Караманов за 2018 год. бр.12-318/2 од 25.02.2019 год.
4. Завршна сметка на ОНБ Браќа Миладиновци за 2018 год.бр. 12-64/3 од 27.02.2019 год.
5. Завршна сметка на ЈП ПЛаваја за 2018 год. бр.12-384/6 од 27.02.2019 год.
6. Завршна сметка на СОУ Коста Сусинов за 2018 год. бр. 12-111/18 од 28.02.2019 год.
7. Завршна сметка на ЈОУДГ Ацо Караманов за 2018 год. бр. 12-198/12 од 28.02.2019 год.
8. Завршна сметка на ООУ Крсте П Мисирков за 2018 год.бр. 12-191/9 од 01.03.2019 год.
9. Завршна сметка на ООУ Никола Карев за 2018 год. бр. 12-30/13 од 06.03.2019 год.
10. Завршна сметка на ЈПССО Радовиш 2014 Радовиш за 2018 год. бр. 12-167/5 од 06.03.2019
год.
11. Завршна сметка на ООУ Орце Николов за 2018 год. бр. 12-41/6 од 15.03.2019 год.
12. Разгледување на завршната сметка на Буџетот на ЕЛС-Радовиш за 2018 год. бр. 12-411/2 од
26.02.2019 год.
13. Разгледување на Годишен извештај на општина Радовиш за 2018 година
14. Разгледување на Финансиски извештајот за работа на ЈП Плаваја Радовиш за 2018 год. бр.
12-384/7 од 27.02.2019 год.
15. Предлог Одлука за службена употреба на македонскиот јазик и кирилско писмо во
единицата на локална самоуправа Радовиш бр. 09-525/1 од 18.03.2019 год.
16. Предлог Одлука за давање овастување на градоначалникот за потпишување на Договор за
закуп на деловен простор со ЕВН Македонија бр. 09-530/1 од 19.03.2019 год.
17. Предлог Одлука за одобрување финансиски средства на ЈПССО Радовиш 2014 Радовиш за
електрична енергија
18. Предлог Одлука за исплата на партиципација на трошоците за престој на деца во ЈОУДГ
Ацо Караманов Радовиш
19. Предлог Одлука за утврдување на нацрт планот за донесување урбанистички план за село
Сулдурци општина Радовиш
20. Усвојување на Квартален Извештај за реализација на Буџетот на општина Радовиш за
четвртиот квартал од 2018 год.
21. Предлог Одлука за покренување на иницијатива за намалување на цената на водата,
изнесување на смет и третман на отпадни води во општина Радовиш.
22. Предлог Одлука за формирање на комисија за јавно осветлување и ослободување од
плаќање комунална такса за јавно осветлување во општина Радовиш
23. Предлог Одлука за одобрување на финансиски средства на ОО „Црвен Крст“- Радовиш.

 

 

  

 
 
About the author /


Related Articles

Временска прогноза