ПРОСТОРИИТЕ ВО СПОРТСКАТА САЛА НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЗАКУП

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ

 

  1. ПРЕДМЕТ НА ДАВАЊЕ ПО ЗАКУП

Предмет на оваа објава е издавање под закуп на недвижни ствари–простории, делови од објектот СРЦ „25 Мај“ кој се наоѓа на  ул. „ 8-ми Септември “ бр. 2, преку прибирање на затворените писмени понуди -по претходно донесен Заклучок на Совет на ОпштинаРадовиш и одлука на УО на ЈП Радовиш бр.08-39/22.

 

  1. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на доставување на затворени понуди имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

На јавната објава можат да учествуваат правни и физички лица коишто немаат никакви обврски спрема ЈПССО “Радовиш-2014”по било кој основ, како и други нерасчистени должничко – доверителски односи

Понудувачот може да поднесе понуда/пријава за учество,само за една недвижна ствар – просторија кој е предмет на закуп.

 

3.ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

1.Писмена понуда – конкретно за која просторија се работи, со цена за закупнина н анедвижната ствар – просторија, повисока или иста со утврдената минимална месечна закупнина во денари.

2.За трговски друштва :

-Доказ за регистрирана дејност и Решение од Централен  регистар

3.За Здруженија на граѓани

-Решение од Централен регистар (не постаро од шест месеци)

4.Уплатница за депониран износ за учество на огласот – 5% од најниската месечна закупнина во денари

5.Изјава за непостоење на нерасчистени должничко доверителски односи по било кој основ со ЈПССО “Радовиш-2014”

 

  1. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Потребнитедокументиседоставуваат во седиштето на ЈПССО „Радовиш 2014“ во затворен плик со назнака: „За јавна објава заиздавањеподзакуп “

Рокот за поднесување на документите е 10 работни дена започнувајки од 23.05.2022год. (Петок) заклучно со03.06.2022 година (Петок).

Некомплетни и ненавремено доставени документи нема да се разгледуваат.

 

Информираат од ЈПССО Радовиш

ОГЛАС (превземи) – ЛИНК


 

Преземањето содржини и фотографии од порталот RadovisNews.mk значи дека давате согласност на нaведените Услови


 

About the author /


Related Articles

Временска прогноза