РЕЗУЛТАТИ ЗА КНИЖЕВНАТА НАГРАДА „КАРАМАНОВ 2023“

РЕЗУЛТАТИ ЗА КНИЖЕВНАТА НАГРАДА „КАРАМАНОВ 2023“ – ЗА МАКЕДОНСКИ АВТОРИ

       Советот на 50 Караманови поетски средби, издавачот  и организаторот на средбите –  Центарот за култура „Ацо Караманов“ – Радовиш заедно со ОНБ „Браќа Миладиновци“ – Радовиш и жири комисијата за избор на најдобри поетски ракописи добиени по конкурс за 50 Караманови поетски средби во состав: проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска – претседател и Борче Панов и Славчо Атанасов – членови ја информираат јавноста дека:

  1. Книжевната награда „Караманов 2023“ за најдобар необјавен поетски ракопис од македонски автори и автори коишто пишуваат на македонски јазик, едногласно, ја добива поетскиот ракопис со наслов „ПОИНАКОВ СОН“ од поетот ИВИЦА ЧЕЛИКОВИЌ.

Образложение од страна на жири комисијата:

„На годинашниот конкурс за наградата „Караманов 2023“ се јавија 27 поети со свои необјавени поетски ракописи. Од селектираните три најдобри ракописи во најтесен избор: „МОНОЛОГИЈА НА ПИРЕЈОТ„ од Љубинка Донева, „АПОСЕМИЧНА МИМИКРИЈА“ од Димитра Десановска, поетскиот ракопис „ПОИНАКОВ СОН“ од ИВИЦА ЧЕЛИКОВИЌ се издели од останатите ракописи со својата оригиналност, актуелноста, раскошна метафорика и рефлексија.  Воедно оваа поезија се издели и со широката панорама на метафизичкото како лајтмотив во тематската палета за падот на изгубените вредности на современата цивилизација.

 

Во знак на 50 години јубилеј, жири комисијата ја наградува и книгата „АПОСЕМИЧНА МИМИКРИЈА“ од младата поетеса Димитра Десановска за надобро дебитантско остварување.

  1. Жири комисјата ја наградува и книгата „МОНОЛОГ НА ПИРЕЈОТ“ од Љубинка Донева со специјална награда како второпласиран ракопис заради исклучителните вредности на стихот како апологија на болката и патриотскиот патос.

Лауреатот и сите наградени поети ќе бидат промовирани на јубилејните 50 Меѓународни Караманови поетски средби кои ќе се одржат во периодот 27-29 октомври 2023 година во Радовиш.

 

Совет на 50 Караманови средби Радовиш

Жири комисија за наградата КАРАМАНОВ 2023

проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска – претседател

Борче Панов – член

Славчо Атанасов – член


 

РЕЗУЛТАТИ ОД КОНКУРСОТ РАСПИШАН ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА ПОЕТСКА НАГРАДА „АЦО КАРАМАНОВ“ ЗА 2023

         По објавувањето на меѓународниот конкурс за најдобри поетски ракописи за доделување на престижната и веќе традиционална интернационална поетска награда „Ацо Караманов“ 2023 од страна на Советот на Карамановите средби и ОУ Центар за култура „Ацо Караманов“ – Радовиш на која се јавија 32 поетски ракописи од познати поети од целиот свет, селекторите за оваа поетска награда, писателите Борче Панов и проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, извршија потесен избор со следните поети кои се наградуваат со СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЗА ВИСОКИ ВРЕДНОСТИ И КРЕАТИВНОСТ ВО ПОЕТСКИОТ ИЗРАЗ:

Калина Изабела Зјола (Полска)

Аура Кристи (Романија)

Марлен Пасини (Мексико)

Џернаил Ананд (Индија)

Јанг Џјиџун (Кина)

Никола Шимиќ-Тонин (Хрватска)

Абу Зубиер (Бангладеш/ Франција).                

 

Имајќи ги предвид исклучителните естетски и стилски карактеристики, селекторите одлучија лауреат, односно носител на годинешната Интернационална книжевна награда за поезија „Ацо Караманов 2023“ да биде:

ЈУРИ ТАЛВЕТ од ЕСТОНИЈА за книгата „ЗАМИСЛИ ПРАВТА ДА ПРИПАЃАШЕ САМО НА ДРУГАТА СТРАНА“ која ќе биде објавена тројазично и тоа на естонски, англиски и македонски јазик.

JÜRI TALVET

Лауреатот и сите наградени поети ќе бидат промовирани на јубилејните 50 Меѓународни Караманови поетски средби кои ќе се одржат во периодот 27-29 октомври 2023 година во Радовиш.

 

50 КАРАМАНОВИ СРЕДБИ

Селектори по меѓународниот Конкурс

 „Ацо Караманов“

Борче Панов и

проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска

 


RESULTS OF THE INTERNATIONAL COMPETITION FOR THE INTERNATIONAL “ACO KARAMANOV” POETRY AWARD FOR 2023

          After the announcement of the international competition for the best poetry manuscript for the International “Aco Karamanov” Poetry Award 2023 by the Council of the Karamanov Poetry Meetings and The Center for Culture “Aco Karamanov” – Radovish, 32 poetry manuscripts from renowned poets from all over the world were submitted, and the selectors for this literary award, the writers Borche Panov and prof. Daniela Andonovska-Trajkovska, Ph.D., shortlisted the following poets who will be awarded a SPECIAL AWARD FOR HIGH VALUES AND CREATIVITY IN THE POETIC EXPRESSION:

Kalina Izabela Ziola (Poland)

Aura Christi (Romania)

Marlene Pasini (Mexico)

Jarnail Anand (India)

Yang Jijun (China)

Nikola Šimić-Tonin (Croatia)

Abu Zubier (Bangladesh/ France).

 

Taking into account the exceptional aesthetic and stylistic characteristics, the selectors decided that the laureate, i.e. the holder of this year’s International Literary Prize for Poetry “Atso Karamanov 2023” should be:

 

JURI TALVET from ESTONIA for the book “SUPPOSE DUST BELONGED ONLY TO THE BEYOND” which will be published trilingually in Estonian, English and Macedonian language.

 

The laureate and all award-winning poets will be promoted at the jubilee 50 International Karamanov Poetry Meetings, which will be held in the period October 27-29, 2023 in Radovish.

 

 

50TH KARAMANOV POETRY MEETINGS

Selectors for the International “Aco Karamanov” Poetry Award

Borche Panov and

Prof. Dr. Daniela Andonovska-Trajkovska

 

 Преземањето содржини и фотографии од порталот RadovisNews.mk значи дека давате согласност на нaведените Услови

About the author /


Related Articles

Временска прогноза